Hội đồng quản trịBan điều hành

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

X

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

 

 

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT

X

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Trần Tấn Nhật

Thành viên HĐQT

X

Ông Trần Tấn Nhật

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bá Hùng

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Bá Hùng

Thành viên HĐQT

Ông Lê Quốc Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Lê Quốc Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Khương Văn Cương

Tổng giám đốc

X

Ông Khương Văn Cương

Tổng giám đốc

 

 

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

Phó Tổng giám đốc

X

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

Phó Tổng giám đốc

 

 

Ông Cao Văn Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Cao Văn Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Duy Minh

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Nguyễn Duy Minh

Phó Tổng Giám đốc