Hội đồng quản trịBan điều hành

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

X

Ông Hồ Minh Hoàng

Chủ tịch HĐQT

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT

X

ÔNG NGUYỄN TẤN ĐÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Trần Tấn Nhật

Thành viên HĐQT

X

Ông Trần Tấn Nhật

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bá Hùng

Thành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Bá Hùng

Thành viên HĐQT

Ông Lê Quốc Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Lê Quốc Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tấn Đông

Tổng giám đốc

X

Ông Nguyễn Tấn Đông

Tổng giám đốc

ÔNG HỒ ĐÌNH CHUNG

Phó Tổng giám đốc

X

ÔNG HỒ ĐÌNH CHUNG

Phó Tổng giám đốc

Ông Cao Văn Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Cao Văn Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

X

Ông Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc